Wiadomości - Polityka

Ostatnie sesje Rady Powiatu w obecnej kadencji.

: AT Data: 2010-11-16 15:55:17 (czytane: 6368)

W środę, 10 listopada br., radni powiatu staszowskiego zebrali się na ostatnich w tej kadencji obradach, 63. roboczą sesję Rady i 64. uroczystą, prowadził jak zwykle przewodniczący Damian Sierant.

Podczas posiedzenia 63. sesji roboczej, po przyjęciu protokołów z dwóch poprzednich sesji, przegłosowano 12 projektów uchwał, które dotyczyły:

1.    określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, warunki dopuszczalnej pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną oraz wskazanie organu lub osób uprawnionych do udzielania tych ulg,

2.    udzielenia pomocy finansowej miastu i gminie Połaniec, z przeznaczeniem na realizację zadania p.n.: ,,Budowa kanalizacji sanitarnej i kanalizacji deszczowej w ramach projektu p.n.: ,,Tworzenie kompleksowych terenów inwestycyjnych na terenie gminy Połaniec, przeznaczonych w Planach Zagospodarowania Przestrzennego pod usługi publiczne, obiekty produkcyjne, składy i magazyny”,

3.    uchwalenia ,,Rocznego programu współpracy powiatu staszowskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2011”,
4.    wprowadzenia zmian do Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Staszowie,

5.    przyjęcia ,,Regulaminu przyznawania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych zamieszkujących na stałe na terenie powiatu staszowskiego, w roku szkolnym 2010/2011”,

6.    określenia trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej,

7.    zmian w budżecie na 2010 rok,
8.    udzielenia pomocy finansowej gminie Oleśnica z przeznaczeniem na realizację zadania p.n.: ,,Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Oleśnica, ul. Zakościele”,

9.    zmian uchwały nr LII/10/10 Rady Powiatu z dnia 25 lutego 2010 roku, w sprawie określenia zadań finansowanych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2010 roku,

10.     wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązań przez Zarząd Powiatu w Staszowie, w celu zabezpieczenia wykonania umowy z Prezesem Zarządu Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych,

11.     udzielenie pomocy finansowej gminie Osiek z przeznaczeniem na realizację zadania p.n. ,,Termomodernizacja budynku OSP w Osieku”,

12.     zaopiniowania wniosku o dofinansowanie kosztów utworzenia Centrum Aktywizacji Zawodowej ze środków Funduszu Pracy, pozostających w dyspozycji ministra właściwego do spraw pracy.

Po przegłosowaniu w/w projektów uchwał, sprawozdanie z prac Zarządu Powiatu w okresie między sesjami, złożył starosta staszowski Romuald Garczewski. W punkcie ,,interpelacje i zapytania”, radny Michał Skotnicki poprosił o wyjaśnienie sprawy korzystania przez gminę Szydłów ze środków z byłego Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska, przeznaczonych na usuwanie i utylizację eternitu. Odpowiedzi udzielił wicestarosta Andrzej Kruzel oraz Stanisław Batóg – naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa w Starostwie staszowskim.

Po 15 – minutowej przerwie, rozpoczęło się uroczyste posiedzenie 64. sesji  kończącej pracę Rady w obecnej III kadencji. Po wprowadzeniu sztandaru powiatu staszowskiego radni i wszyscy zaproszeni goście wysłuchali hymnu państwowego. Następnie po krótkim wystąpieniu przewodniczącego Rady Damiana Sieranta, wręczono medale ,,Za długoletnią służbę” – przyznane postanowieniem prezydenta RP, odznaki honorowe ,,Zasłużony dla rolnictwa” - przyznane postanowieniem ministra rolnictwa i rozwoju wsi, a także medale ,,Za zasługi dla pożarnictwa” – przyznane uchwałą Prezydium Zarządu Oddziału Wojewódzkiego Związku OSP RP w Kielcach. Medale wręczyli: wojewoda świętokrzyski Bożentyna Pałka-Koruba, starosta staszowski Romuald Garczewski i przewodniczący Rady Powiatu w Staszowie Damian Sierant.


Złotym medalem ,,Za długoletnią służbę” odznaczeni zostali: Eugeniusz Boś, Anna Czapla, Barbara Dywan, Krystyna Jaguś, Stanisław Klocek, Marian Komasara, Danuta Lasota, Danuta Legawiec, Stanisław Pawlak, Wiesława Piwowar, Barbara Sala, Jan Sikora, Bronisław Skowron, Teresa Sobieniak i Henryka Ślęzak, natomiast medal srebrny otrzymali: Marianna Poniewierska, Krzysztof Ratusznik i Grażyna Włodarczyk.


Odznaką honorową ,,Zasłużony dla rolnictwa” wyróżniono: Ireneusza Dacha, Małgorzatę Grabowską, Krzysztofa Jędrucha, Grzegorza Kluszczyńskiego, Ewę Jońcę, Jadwigę Kowynię, Grzegorza Kwietniewskiego, Waldemara Rudkowskiego, Jana Siwulskiego, Sławomira Sobieraja, Stefana Tyrałę, Jerzego Wątrobę, Halinę Wolak, Tadeusza Wróbla i Małgorzatę Ziarno.


Złotym medalem ,,Za zasługi dla pożarnictwa” zostali odznaczeni: ks. prałat Henryk Kozakiewiacz – powiatowy kapelan straży pożarnych i Benedykt Kozieł - dyr. Powiatowego Urzędu Pracy w Staszowie, natomiast srebrny medal otrzymali: Rafal Suska – dyr. Zarządu Dróg Powiatowych w Staszowie i Andrzej Wójcicki – kierownik Gospodarstwa Rybackiego w Rytwianach.

Po zakończeniu wręczania odznaczeń gratulacje osobom uhonorowanym złożyła wojewoda świętokrzyski Bożentyna Pałka-Koruba, która również z uznaniem odniosła się do członków Zarządu Powiatu, na czele ze starostą staszowskim Romualdem Garczewskim, oraz wszystkich radnych, bardzo wysoko oceniając poziom współpracy w minionym czteroleciu, na wielu płaszczyznach, zarówno podczas realizacji szeregu inwestycji oraz inicjatyw społecznych, jak i w działaniach kryzysowych w czasie tegorocznej powodzi. Starosta staszowski Romuald Garczewski, dziękując za słowa uznania, zwrócił uwagę na nieustanną życzliwość wojewody dla powiatu staszowskiego, która przejawiała się w udzielaniu wszelkiej możliwej pomocy finansowej i merytorycznej, przy realizacji poszczególnych działań i inwestycji powiatowych.


Obrady były również okazją do wyróżnienia okolicznościowymi grawertonami ,,W podziękowaniu za zasługi dla rozwoju organizacyjnego LZS na terenie powiatu staszowskiego” podpisanymi przez starostę Romualda Garczewskiego i wicestarostę Andrzeja Kruzla – przewodniczącego Powiatowej Rady Zrzeszenia LZS w Staszowie.


Grawertony wraz z listami gratulacyjnymi otrzymali: Ireneusz Adamczak, Edward Banaś, Henryk Bator, Józef Bednarczyk, Kryspin Bednarczyk, Stanisław Bugaj, Jarosław Cichoń, Zygmunt Drzymalski, Ryszard Andrzej Gad, Janusz Gil, Kazimierz Głowacki, Stanisław Grelewski, Zdzisław Grelewski, Jan Guzik, Henryk Jakubik, Leszek Juda, Roman Karaś, Tadeusz Kardynał, Jan Klamczyński, Marian Kruzel, Jerzy Kula, Michał Lalewicz, Mateusz Łowicki, Bronisław Madej, Mieczysław Madej, Barbara Malinowska, Marek Malinowski, Janusz Marczewski, Mirosław Marczewski, Andrzej Matusiewicz, Henryk Miśkiewicz, Maria Miśkiewicz, Henryk Morawski, Roman Myśliwiec, Adam Obarzanek, Andrzej Ordysiński, Zdzisław Owczarek, Czesław Pargieła, Leszek Pęczek, Tadeusz Pławski, Czesław Polarz, Kazimierz Rajca, Eugeniusz Rogala, Zdzisław Skowron, Jerzy Smolarski, Pelagia Soboń, Jan Spychała, Henryka Staneta, Sylwester Sułek, Bożena Waga, Feliks Warchałowski, Marek Wrzostowicz, Mieczysław Wyrzykowski i Czesław Zemsta.
   
Władzom powiatu staszowskiego zrewanżował się Jerzy Kula – przewodniczący Świętokrzyskiego Zrzeszenia LZS w Kielcach, wręczając pisemne podziękowania wraz z upominkami za współpracę w minionych 4 latach, które otrzymali: przewodniczący Rady Powiatu Damian Sierant, starosta staszowski Romuald Garczewski, wicestarosta Andrzej Kruzel i skarbnik powiatu Jolanta Piotrowska.

staszow_rada_powiatu001.JPG 


Na wniosek prezesa Koła Polskiego Towarzystwa Numizmatycznego w Staszowie Lucjana Zaczkowskiego, czterem kolekcjonerom wręczono okolicznościowe medale ,,10-lecia powiatu staszowskiego”, które otrzymali: Włodzimierz Migoń, Stefan Piątkowski, Jan Plewa i Janusz Strzępka.


Słowa serdecznych podziękowań i uznania pod adresem starosty staszowskiego Romualda Garczewskiego i wicestarosty Andrzeja Kruzla za udzielenie wydatnej pomocy i osobiste zaangażowanie w kierowanie akcją ratowniczą podczas powodzi w maju i czerwcu br., skierowali: wójt gminy Łubnice Anna Grajko i przewodniczący Rady Gminy Łubnice Marian Komasara.

 

staszow_rada_powiatu002.JPG

Pod koniec obrad uroczystej sesji, głos zabrał starosta staszowski Romuald Garczewski, który wyraził gorące podziękowania zarówno pod adresem przewodniczącego Rady Damiana Sieranta jak i wszystkich radnych, za konstruktywną współpracę pozbawioną niepotrzebnych sporów czy emocji politycznych. Starosta powiedział m.in.: ,,…Każdy z nas, po 4 latach pracy w samorządzie powiatowym, może teraz wyjść do swojego środowiska z podniesionym czołem. Nie zmarnowaliśmy tego czasu. Rezultat naszej pracy zamyka się kwotą 110 mln złotych pozyskanych na inwestycje ze źródeł zewnętrznych, co dało nam 5 miejsce na 314 powiatów w kraju, jeśli chodzi o wartość inwestycji na infrastrukturę w przeliczeniu na 1 mieszkańca. Na taki wynik miała również wpływ bardzo dobra współpraca, prawie ze wszystkimi gminami naszego powiatu. Gorąco dziękuję dyrektorom jednostek organizacyjnych powiatu, powiatowym komendantom i inspektorom, naczelnikom i kierownikom Wydziałów oraz Biur w Starostwie staszowskim, a także wszystkim pracownikom administracji powiatowej, którzy solidnie, często po godzinach, z zaangażowaniem pracowali realizując postawione zadania. Słowa uznania i wdzięczności kieruję również pod adresem władz województwa świętokrzyskiego, na czele z: wojewodą Bożentyną Pałką-Korubą, marszałkiem województwa Adamem Jarubasem, członkiem Zarządu Województwa Markiem Gosem i świętokrzyską kurator oświaty Małgorzatą Muzoł. U tych i wielu innych osób zawsze znajdowałem zrozumienie dla naszych potrzeb i działań”.


Przed oficjalnym zamknięciem ostatniej 64. sesji Rady Powiatu w Staszowie obecnej kadencji, głos zabrała wiceprzewodnicząca Rady Lucyna Kozoduj, która w szczególności podziękowała staroście Romualdowi Garczewskiemu za umiejętną współpracę ze wszystkimi radnymi powiatu i konsekwentną realizację zadań.


Miłym akcentem podczas obrad, było wręczenie przez przewodniczącego Rady Damiana Sieranta okolicznościowych pism przez niego podpisanych, wspólnie ze starostą staszowskim Romualdem Garczewskim, jakie otrzymali wszyscy radni powiatu, w dowód uznania i podziękowania za owocną 4-letnia pracę w Radzie. Do pism zostały dołączone upominki promujące ziemię staszowską. 


Ostatnim z przemawiających był ks. prałat Henryk Kozakiewicz, który wśród podziękowań skierowanych pod adresem władz powiatu, wymienił m.in. udzielenie konkretnego wsparcia na rzecz generalnego remontu kościoła pw. św. Bartłomieja w Staszowie. Ksiądz prałat zakończył swoje wystąpienie błogosławieństwem dla wszystkich zgromadzonych na sali obrad oraz życzeniami pod adresem osób kandydujących w najbliższych wyborach.

Tekst i foto: Jan Mazanka

Źródło: staszowski.eu

 

 


 

Zobacz także

Komentarze (0)

Uwaga: Publikowane komentarze są prywatnymi opiniami użytkowników portalu. Redakcja nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii. Za wypowiedzi naruszające prawo lub chronione prawem dobra osób trzecich grozi odpowiedzialność karna lub cywilna. IP Twojego komputera: 54.80.87.250